Adequació a la normativa de protecció de dades

Mobirise Website Builder

Compliment del deure d'informar

El Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) s'aplica des del 25 de maig de 2018, per la qual cosa els responsables i encarregats de tractament han d'adequar el tractament de dades personals que realitzen al que es preveu a l'RGPD. A més de l'RGPD, es troba en vigor la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

La informació sobre el tractament de dades personals ha de facilitar-se a l'interessat de manera clara i concisa, tenint en compte que l'objectiu final és que l'usuari pugui prendre decisions informades sobre la utilització de les seves dades personals. Per a això, es recomana facilitar-la en un únic document o en una mateixa ubicació dins del lloc web i adoptar un model d'informació per capes o nivells, de tal manera que es presenti a l'interessat una informació bàsica reduïda i una informació addicional més detallada.

Per fer compatible la major exigència d'informació que introdueix l’RGPD i la concisió i comprensió en la forma de presentar-la, es pot oferir la informació per capes o nivells. L'enfocament d'informació per capes o multinivell consisteix en presentar una informació bàsica (informació resumida) en un primer nivell, de manera que es pugui tenir un coneixement general del tractament, on s’indiqui una adreça electrònica o un altre mitjà on es pugui accedir de manera senzilla i immediata a la resta de la informació, i oferir la resta de la informació addicional (informació detallada) en un segon nivell.

Preguntes freqüents

El Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) va entrar en vigor al maig de 2016. No obstant això, s'aplica des del 25 de maig de 2018, per la qual cosa els responsables i encarregats de tractament han d'adequar el tractament de dades personals que realitzen al que es preveu en aquest. A més de l'RGPD, es troba en vigor la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

Les dades de contacte són informació referida a persones físiques identificades (dades de caràcter personal), per la qual cosa el seu tractament es troba sotmès a l'RGPD. No obstant això, el seu tractament podria realitzar-se a l'empara de l'article 6.1 f) de l'RGPD (regla de l'interès legítim) si es compleixen els següents requisits: 1. Que el tractament es refereixi únicament a les dades necessàries per a la seva localització professional. 2. Que la finalitat del tractament sigui únicament mantenir relacions de qualsevol índole amb la persona jurídica en la qual l'afectat presti els seus serveis (relacions "business to business", B2B).

Igual que en el supòsit anterior, l'interès legítim de l'article 6.1 f) de l'RGPD empara el tractament d'aquestes dades, sempre que es refereixin als empresaris individuals en aquesta condició i no es tractin per a entaular una relació amb els mateixos com a persones físiques.

A partir del 25 de maig de 2018, desapareix l'obligació d'inscriure fitxers en el Registre de Fitxers de l'AEPD.

Amb l'RGPD desapareixen els consentiments tàcits, la qual cosa suposa que aquest tipus de consentiments no són concordes amb la nova norma. D'aquesta manera, des de l'aplicació de l'RGPD (25 de maig de 2018), aquests consentiments hauran d'adaptar-se als requisits establerts per aquest.

Respecte als afectats als qui se'ls hagi recollit les seves dades de caràcter personal amb anterioritat a l'aplicació de l'RGPD (25 de maig de 2018), el responsable no ha d'enviar una comunicació sobre aquest tema amb el contingut del dret d'informació de l'RGPD. És a dir, aquest dret d'informació de l'RGPD no s'aplica de manera retroactiva.

No obstant això, des de l'aplicació de l'RGPD tots els formularis o mitjans de recollida de dades personals, hauran d'adequar-se a la citada norma a fi de complir amb el contingut del dret d'informació.

Contacta'ns

Telèfon

681 195 276

Adreça electrònica

info@privadesa.cat

© Copyright 2022 privadesa.cat. Tots els drets reservats. Neon city vector created by vectorpocket

Designed with Mobirise ‌

Free HTML5 Builder